נוהל הנחות

קישור לקובץ
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "תקציבי המועצה".

את כל הנוהלים ניתן למצוא באתר משרד הפנים בקישור טבלת הנחות