מועצה

על פי צו המועצות המקומיות המועצה מוסמכת לפעול בכל עניין הנוגע לציבור בתחום המועצה, תוך כדי הקפדה על הוראות שר הפנים והחוק.
הסמכויות מגוונות והן כוללות בין היתר: קיום סדר, שלטון תקין וביטחון; חיקוק חוקי עזר; פיתוח תחום המועצה,שיפורו וקידום ענייניהם הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של התושבים. המועצה פועלת בין היתר באמצעות ועדות חובה או רשות המוקמות על ידיה.
המועצה המקומית שגב שלום מונה 9 חברי מועצה נבחרים (כולל ראש המועצה) ומכהנת מחודש 12/08. ישיבות המועצה מן המניין מתקיימות אחת לחודש ביום ג', הראשון בכל חודש, בשעה 18:00 במשרדי המועצה. ישיבות המועצה פתוחות לקהל.