מזכירות המועצה

מזכיר המועצה: מחמד ג'רג'אוי
טלפון08-6287733
פקס:   08-6230726
דוא"לmazkirut@segev-shalom.muni.il

 

מזכיר המועצה אחראי להקמה, ארגון, והפעלה של המשאבים המינהליים והנוהלים של הרשות המקומית, תוך שמירה על החוקים, הצווים והתקנות התקפים במדינה, בשירות הציבורי, במשרד הפנים וברשות עצמה.
 

תחומי האחריות:

  • ניהול והפעלת מחלקות המועצה.
  • אחראי לזימון ישיבות המועצה, לרישום הפרוטוקול, להפצתו ושמירתו במשרדי המועצה.
  • אחראי לזימון הועדות השונות במועצה ולתפעולם של רשמי הועדות.
  • ניהול משאבי אנוש: גיוס, קליטה והשמת עובדים, קביעת דרגות ותנאי שירות, ניוד עובדים והערכתם, פרישת עובדים, טיפול בבעיות משמעת, הדרכת עובדים  ועוד.
  •  מינהל תקין: גיבוש נהלים ודפוסי עבודה בתחומי האתיקה והמינהל התקין.
  • ניהול ארכיב המועצה.