מבקר המועצה ותלונות הציבור

 

מבקר המועצה :  אברהים ג'רג'אוי
טלפון:                08-6287733
פקס  :                08-6287880 
דואר אלקטרוני:    gargawi@gmail.com

תחום אחריות

  • בודק פעולות המועצה לרבות לפי חוק התכנון והבנייה.
  • בודק פעולות עובדי המועצה.
  • בודק אם סדרי הבקרה והוראות הנוהל, הנהוגים ברשות, מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
  • מבקר הנהלת החשבונות, דרכי החזקת כספי המועצה ושמירת רכושה.
  • בודק אם תוקנו הליקויים בניהול ענייני הרשות שעליהם הצביעו המבקר או מבקר המדינה.
  • מבקר הפנים ממונה על קבלת וטיפול בפניות הציבור.